اعتراض مردم لندن با بالن نمادین بچه ترامپ


مردم لندن با بالن نمادین بچه ترامپ به خاطر حضور وی در انگلیس و سیاست های غلطش به اعتراض با او پرداختند


۰ نظر