انتشار لیست بازنشستگان شهرداری تهران با مقداری ابهام!


لیست مدیران بازنشسته شهرداری تهران منتشر شد و افرادی که میبایست از سمت خود کنار روند مشخص شد اما با این وجود،ابهاماتی در این لیست وجود دارد..


۰ نظر