محکومیت آمریکا بخاطر تحریم های جدید علیه ایران


واکنشهای جهانی نسبت به تحریم های جدید آمریکا نسبت به ایران


۰ نظر