قرائت نتیجه استیضاح وزیر کار


رئیس مجلس نتیجه استیضاح وزیر کار را  در صحن علنی مجلس قرائت کرد


۰ نظر