روحانی : حتی متحدان آمریکا هم کنار او نمانده اند!


صحبتهای رئیس جمهور در نشست هیئت دولت (97/06/21)


۰ نظر