آمریکا هرچه تحریم داشته، تا امروز انجام داده است


کنفرانس خبری رئیس جمهور در حاشیه نشست سازمان ملل.


۰ نظر