نطق جنجالی دانشجوی اهوازی در انتقاد از وزیر بهداشت!


سخنرانی خانم فروزان دانشجوي پزشكی دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز در حضور وزیر بهداشت با محوریت برخورد اخیر هاشمی با پیرمرد نانوا


۰ نظر