سوء استفاده و خرج کردن از رهبری از سوی نعمتی، نماینده موافق CFT


باز هم سوء استفاده و خرج کردن از رهبری از سوی یکی از نمایندگان برای مطلع نشان دادن خود از نظر رهبری در جریان مذاکرات لایحه CFT


۰ نظر