مهمترین حق شرط های ایران برای الحاق به CFT


مجلس امروز الحاق به CFT کرد.اما ایران برای پیوستن به این الحاقیه 7 شرط را معین کرد...


۰ نظر