فرستنده پیامک های تهدید آمیز به نمایندگان مجلس کیست؟


صحبت های خلیل موحد کسی که به عنوان پشت پرده پیامک های تهدید آمیز برای نمایندگان مجلس در موضوع FATF معرفی شده است.


۰ نظر