واکنش تند دادستان کل کشور به ماجرای انفصال سیف


واکنش تند منتظری به خبر رئیس دیوان محاسبات درباره صدور حکم انفصال از خدمت رئیس بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته و عدم اجرای آن


۰ نظر