توضيحات استاد راهنمای روحانی در مورد شايعات مدرک دکتری وی


گفتگو علی ضیا با سید حسن امین،استاد راهنمای حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو (97/07/21)


۰ نظر