کنایه رحیم پور ازغدی به رقص جوانی با پیراهن آمریکا پس از برجام


صحبت های رحیم پور ازغدی درمورد برجام و زود باوری برخی درمورد آن.


۰ نظر