خداحافظی با 14 استاندار بازنشسته


به گفته وزیر کشور، 14 استاندار بازنشسته از سمت خود کنار خواهند رفت.


۰ نظر