کنایه دلاوری به رئیس جمهور: کمر اقتصاد رگ به رگ شد!


برنامه پایش.


۰ نظر