شعبده بازی سفیر جدید ژاپن با پرچم ایران


سفیر جدید ژاپن در ایران قبل از آغاز سخنرانی با پرچم کشورمان شعبده بازی کرد.


۰ نظر