انتقاد دانشجوی بسیجی به نحوه برخورد با اعتراضات مردمی


انتقادات نماینده بسیج دانشجویی  به نحوه برخورد دولت و مجلس و قوه قضائیه با اعتراضات مردمی در حالا خورشید


۰ نظر