احکام حکومتی رهبری بیشتر به نفع کدام جریان بوده است؟


احکام حکومتی رهبری طبق اصل 110


۰ نظر