مرحوم هاشمی: آقای خامنه ای عشق من است


صحبت های محسن هاشمی رفسنجانی درباره رابطه صمیمی مرحوم هاشمی و رهبری


۰ نظر