حقوق رئیس بنیاد مستضعفان و مدیرانش : نزدیک به 20 میلیون!


صحبتهای محمد سعیدی‌کیا،‌ رئیس بنیاد مستضعفان در مورد حقوقهای بنیاد مستضعفان


۰ نظر