برخورد ناپسند نماینده ایذه با مردم


نماینده ایذه در جواب شکایات یک شهروند گفت: خلایق هرچه لایق!


۰ نظر