بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه های خارجی


حضور امروز مردم ایران در راهپیمایی وسیع 22 بهمن، بازتاب های متنوعی در شبکه ها و خبرگزاری های سراسر جهان داشته است


۰ نظر