بازدید روحانی از بیت امام خمینی(ره) در نجف اشرف


بازدید رئیس جمهور از بیت تاریخی امام خمینی(ره) در نجف اشرف


۰ نظر