کنایه سنگین علی ضیا به رئیس جمهور در برنامه زنده


برنامه فرمول یک.


۰ نظر