کنایه های معنی دار یک سیل زده به استاندار خوزستان


صحبت های یک سیل زده خوزستانی به شریعتی و کنایه به عملکرد او.


۰ نظر