تجمع اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از حجاب


 تجمع ظهر امروز دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران در حمایت از حجاب در مقابل تعدادی از دانشجویانی که شعار ضدحجاب می‌دادن


۰ نظر