کدام رفتار مردم پیامبر را رنج می داد؟


سخنان علیرضا پناهیان درباره رفتاری که پیامبر را رنج می داد.


۰ نظر