اولین قدم های نخستین ربات سرنشین دار جهان


آزمایش نخستین ربات سرنشین دار جهان در کشور کره جنوبی با موفقیت انجام شد.

۰ نظر