نخستین روستای موشکی ایران!


گزارشی از روستایی که جوانان آن در تولید موشک فعال هستند.


۰ نظر