پرش فوق العاده ربات های سالتو 4 برابر قد خودشان!


با گذشت زمان ، روبات های پیشرفته توانسته اند مشاغل انسان ها را بربایند. در حال حاضر یک روبات کوچک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا به منظور بهره گیری در موقعیت هایی که نیاز به پرش و جهش یک روبات احساس می شود ، طراحی شده است. این روبات که سالتو ” Salto ” نام دارد به گونه طراحی گشته که تنها یک پا دارد. سالتو می تواند تا 4 برابر قد خود جهش داشته باشد و از روی دیوار ها بپرد.


۰ نظر