لیموزینی که تمام امکاناتش با اپلیکیشن موبایل کنترل می شود!


 یک شرکت خودروسازی آلمانی لیموزینی ساخته که طول آن افزایش می یابد و همه تجهیزات داخل آن به وسیله یک اپلیکیشن موبایل کنترل می شود.


۰ نظر