خط عابر پیاده هوشمند برای به کمک عابرین سر به هوا!


درجنوب لندن از خطوط عابر پیاده هوشمندی رونمایی شد که در زمان ورود ناگهانی عابرین پیاده به خیابان،به رانندگان هشدار می‌دهد.


۰ نظر