ابداع بیل مکانیکی که خود حرکت می کند!


بیل مکانیکی جدیدی که بدون نیاز به هدایت کننده حرکت می کند،چندی است نظر صاحبان عرصه صنعت را به خود جلب کرده است..


۰ نظر