با این چکمه ها از خودروها سبقت بگیرید!


توسط این کفش ها که از مکانیزم دستگاه حرکتی شتر مرغ گرفته شده است؛ می توانید تا 40 کیلومتر بر ساعت سرعت بگیرید.


۰ نظر