رونمایی از ربات انسان نما با قابلیت پریدن


ربات انسان نمایی رونمایی شده که توانایی پریدن را بخوبی شبیه سازی کرده است.


۰ نظر