نقاشی های خیابانی که با خیس شدن نمایان می شوند


نوع جدیدی از نقاشی های خیابانی در آمریکا که فقط هنگام خیس شدن پیاده رو ها و بارانی بودن هوا نمایان می شوند


۰ نظر