تولد ۲۵ سالگی پیامک مبارک!


فرستادن و دریافت پیامک یکی از ساده ترین راه های برقراری ارتباط انسان مدرن است . تاریخچه این فناوری به ۲۵ سال پیش بازمیگردد . یک مرد بریتانیایی که اولین پیامک را در جهان فرستاده از تجربه تاریخی خود سخن می گوید.


۰ نظر