تماشای جراحی مغز توسط بیمار به طور زنده!


هنگامی که پزشک به ما بگوید به عمل جراحی مغز نیاز داریم قطعا دچار شوک و هراس می شویم. ولی اگر بتوانیم داخل جمجمه خود و مکانی را که جراح عمل خواهد کرد ببینیم شاید از هراسمان کاسته شود.


۰ نظر