خانه ی شناور روی آب با بهره بری از انرژی خورشیدی!


ایده ی ساخت خانه ای که شناور روی آب است و انرژی خود را از نور خورشید تأمین میکند.


۰ نظر