اینکه می گویند گسل فعال شده، دقیقا یعنی چه؟


توضیحات در مورد علت وقوع زلزله و گسل فعال


۰ نظر