ساخت جاده ای با صفحات خورشیدی در چین!


ساخت جاده ای پوشیده بوسیله صفحات خورشیدی در چین بدون اینکه مشکلی برای رانندگان ایجاد کند.


۰ نظر