‫اختراع خودرویی ژاپنی برای حل مشکل پارک خودرو


در ژاپن خودرویی با نام "زمین یک" اختراع شده که می تواند با تا شدن خود را در مکانهای تنگ جا کند.


۰ نظر