پرتاب قوی‌ ترین موشک جهان، Falcon Heavy


مراحل پرتاب فالکون هوی، خروج آن از مدار زمین و بازگشت بوسترهای جانبی به سکوی موشکی


۰ نظر