قایق بزرگی که تماماً از انرژی خورشیدی برای حرکت بهره می برد


شرکت swiss company planet solar با ساخت قایقی بزرگ که برای حرکت تماماً از سلول های خورشیدی استفاده می کند خدمت بزرگی به فناوری های سوخت پاک کرده است.


۰ نظر