مرگ چهارمین فضانوردی که بر ماه قدم گذاشت


آلن بین چهارمین انسانی که بر کره ماه قدم گذاشت در 86 سالگی درگذشت


۰ نظر