دستگاه احیای قلب اتوماتیک؛ ناجی بسیاری از انسان ها


دستگاه احیای قلبی، ریوی، تنفسی (CPR) اتوماتیک که می‌تواند جان بسیاری از انسان‌ها را نجات دهد


۰ نظر