ایده جالب فناوری تخت خواب های ضد زلزله


تخت خواب های ضد زلزله ایده جالبی است که در صورت محقق شدن جان بسیاری را در زلزله ها نجات میدهد.


۰ نظر