آریان پنج برای صدمین بار راهی فضا شد


پرتاب این موشک سیصدمین پرتاب موشک های آریان بود که از موشک آریان 1 در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه آغاز شد.


۰ نظر