رستورانی با گارسون های ربات در چین!


 کارمندان یک رستوران شگفت انگیز چینی همگی ربات هستند. در این رستوران چینی به جای انسان ها از ربات ها استفاده می شود.


۰ نظر