افتتاح اولبن داروخانه روباتیک در ارومیه


مگافیکسو؛ اولین ربات توضیع دارو در داروخانه در ایران


۰ نظر